برنامه ی امشب راز که از شبکه چهار سیما پخش شد , گوشه ای از دردهای مردم آبادان و خرمشهر بود, نه سیاه نمایی که آقای نماینده محترم آبادان فرمودند.اگر خدمتی صورت گرفت,فقط و فقط و فقط وظیفه ای بود که باید انجام می شد ولی کافی نبود و نیست.
درد مردم شهرهایی بود که در بدترین روزهای این سرزمین ماندند و مقاومت کردند.
مشکل مردم خوزستان باید مشکل همه ی ما باشد.درد مردم خوزستان باید درد همه ی ما باشد.
همه ی ما به خوزستان و مردم مقاومش بدهکاریم
خوزستان نماد مقاومت این سرزمین است,شایسته بهترین هاست