ترسم از آن روز که انتظار برایم عادت شود و تبدیل شوم به یک منتظر که فقط عادت کرده لحظه ها و روزهایش را به انتظار بگذراند و ذکرش دعای فرج باشد