علی مطهری هتاکی به فائزه هاشمی را ناشی از مناظره انتخاباتی رئیس جمهور دانست.