سال 89 با تمام ادعاهاش رفیق نیمه راه از آب در آمد
 امیدوارم سال 90 مثل اجدادش نارفیق نباشه و با ظهور آقا رفاقت خودش رو ابدی کنه . . .
به امید ظهور آقا ، سال نو مبارک