کلی عکس از سفره هفت سین گرفته بودم ولی حواسم نبود تو آینه رو هم نگاه کنم که ببینم خودم توش هستم یا نه.
همین یه عکس بود که من توش نبودم.
3 روز بعد از شروع سال یه کشف مهم کردم.اون هم اینکه سفره امسالمون 6 سین هست نه 7 سین.
سکه رو فراموش کرده بودم بذارم.