چند درصد برنامه ها و خبرهای شبکه های سازمان صدا و سیما مربوط به تحولات منطقه و قتل عام مسلمانان بخصوص بحرین میشود؟
یا چشمان من کور شده اند یا گوشهایم کر که این روزها از صدا و سیما که میتواند نقش مهمی در جنگ رسانه ای و انعکاس واقعیات تحولات اخیر داشته باشد ,آنطور که باید نمیبینم و نمیشنوم.

یا حجت بن الحسن
عجل علی ظهورک