فرق است بین دوست داشتن و داشتن دوست
دوست داشتن امری لحظه ایست ولی داشتن دوست,استمرار لحظه های دوست داشتنی