فلان جا یه ساختمون تخریب شده. جریان انحرافی دست داشت.
فلان جا یه سوسکی داشته تلاش میکرده خودش رو برسونه به در فاضلاب، جریان انحرافی مانع شد و تلاش این سوسک را ناتمام گذاشت.
برادران! خواهران! سروران! ایهاالناس!
حواسمون باشه این همه نقد به جا و بی جا، از مشایی و جریان انحرافی یک مظلوم نسازه.
هر حرکت و عملی رو به جریان انحرافی ربط ندهیم.
کمی بیشتر دقت کنیم تا از مجرم احتمالی یک مظلوم نسازیم.