دو سال از 22 خردادی که  خلق کردیم میگذرد.هر چند عده ای شیرینی حضور حماسی ملت را کمی تلخ کردند ولی 22 خرداد آنقدر شیرین بود که برای همیشه به آن افتخار کنم.
افتخار حضور 85 درصد از واجدین شرایط در یک انتخابات برای همیشه ماندنی است.