بعد از دو هفته از سفر بر میگردی.در ورودی ساختمان را که باز می کنی، بوی بدی به مشامت می رسد.
حالا چرا دقیقا در طول این مدتی که نبودی ساختمان مشکل برقی پیدا میکند هم از شانس بسیار است.
میگو و ماهی همینطوری بوی بدی دارند، چه برسد به وقتی که فاسد شوند.
حالا بعد از بازگشت از سفر یک یخچال خالی از آذوقه داری، آن هم در آستانه ماه رمضان و یک یخچال که بوی نامطبوع آن از بین نمی رود.