به پارسا میگم: "عزیزم! وضو بگیر و بیا با هم نماز بخونیم. خدا بچه هایی که نماز میخونند و دعا میکنند رو بیشتر تر تر دوست داره"
نگاهی به من میکنه و با لحن خاصی به من میگه : "مامان! خدا خودش میدونه بچه حوصله نداره که نماز بخونه.آخه خدا، خداست و همه چی رو میدونه.تازه خدا اینقدر مهربون هست که بچه نماز هم نخونه دوستش داره"
و من