همچین رهبری داریم ها.خدایا شکرت

فقط این نیست كه در كشورهای شمال آفریقا و منطقه‌ی غرب آسیا كه امروز ما در آنجا قرار داریم، حركات بیداری‌ای به وجود آمده باشد؛ این حركت بیداری تا قلب اروپا خواهد رفت. آن روزی پیش خواهد آمد كه همین ملتهای اروپائی علیه سیاستمداران و زمامداران و قدرتمندانی كه آنها را یكسره تسلیم سیاستهای فرهنگی و اقتصادی آمریكا و صهیونیسم كردند، قیام خواهند كرد. این بیداری، حتمی است. حركت ملت ایران، امتداد و عمقش اینهاست؛ حركت عظیمی است. " 

 14 اردیبهشت 1390