به اسم برنامه ی کودک، هر موسیقی ای را پخش می کنیم .
پسر نازنین من که صبح های جمعه دائما مشغول حرکات موزون و ورزش دست و پا به روش خودش می باشد.
دست برنامه ی کودک درد نکنه که به طور صحیح ورزش رو به فرزندان ما آموزش میدهد.