پر کشیدی؟
خوشا به حالت
تو به آرزویت رسیدی ولی فکری هم برای آرزوی های علیرضای کوچک بکن که حسرت بابا گفتن در دلش ماند
علیرضای تو تازه اول راه پر فراز و نشیب یتیمی است. 
دلم برای دل علیرضایت خون است...

برایمان دعا کن مصطفای شهید