از اول مهر 1391 من هم رسما به عنوان ولی دانش آموز شناخته میشوم
حس خوبیه.کمی تا قسمتی زیاد استرس همراه با ناباوری بزرگ شدن جگرگوشه ات
خدایا یار و یاورش باش در تمام مراحل زندگی اش