و باز بوی محرم...
خدایا شکرت که فرصت نفس کشیدن تو محرم رو بهم دادی...

ای محرم ماه خون با خود آوردی جنون 
این طرف در کربلا غوغا شده آن طرف در غزه خون بر پا شده 
خیمه ها آتش گرفته تا دل دنیا بسوزد 
وای اگر در این میانه دامن زهراس بسوزد 
هر کجا خاکش به خون، امضا شده خیمه گاه مادرم زهراس شده 
آسمان در التهاب دیده ی طفلان به آب 
تشنگی در خیمه غوغا می کند غزه دارد یاد سقا می کند 
گیسوان خواهران، خون برکمر، دست پدرها 
مادران، پهلو شکسته بین آتش مانده درها 
آخر این دل ها هوایی می شود غزه دارد کربلایی می شود 
ای محرم ماه خونبا خود آوردی جنون 
این طرف در کربلا غوغا شده آن طرف در غزه خون بر پا شده 
خیمه ها آتش گرفته تا دل دنیا بسوزد 
وای اگر در این میانه دامن زهراس بسوزد 
هر کجا خاکش به خون، امضا شده خیمه گاه مادرم زهراس شده 
آسمان در التهاب دیده ی طفلان به آب 
تشنگی در خیمه غوغا می کند غزه دارد یاد سقا می کند 
گیسوان خواهران، خون برکمر، دست پدرها 
مادران، پهلو شکسته بین آتش مانده درها 
آخر این دل ها هوایی می شود غزه دارد کربلایی می شود 
ای محرم ماه خونبا خود آوردی جنون 
این طرف در کربلا غوغا شده آن طرف در غزه خون بر پا شده 
خیمه ها آتش گرفته تا دل دنیا بسوزد 
وای اگر در این میانه دامن زهراس بسوزد 
هر کجا خاکش به خون، امضا شده خیمه گاه مادرم زهراس شده
آسمان در التهاب دیده ی طفلان به آب 
تشنگی در خیمه غوغا می کند غزه دارد یاد سقا می کند 
گیسوان خواهران، خون برکمر، دست پدرها 
مادران، پهلو شکسته بین آتش مانده درها 
آخر این دل ها هوایی می شود غزه دارد کربلایی می شود