به افتخار وقایع روزهای اخیر مجلس, سکوت می کنم و صلوات می فرستم که مبادا دهانم به خاطر یک مشت انسانهای بی ارزش به ناسزار آلوده شود!
دعا میکنم برای مردمانی از کشورم که کمرشان زیر بار این گرانی و بی ثباتی بازار, روز به روز خمیده تر می شود و عده ای انسان مفلوک و قابل ترحم به فکر تسویه حساب هستند!
مرحبا به نماینده ای که با رای من و مردمان کشورم شد نماینده ولی نیشش تا بناگوش باز است از بگو مگوی روسای بووووووووق دو قوه!