نصف شبی نشستم پشت سیستم و یه آهنگ را برای بار هزارم گوش میکنم و بی صدا اشک میریزم. گاهی لازمه بشینی یه گوشه و تو خلوت و تنهایی همینجور بی دلیل دلت بگیره و برای خودت یه دل سیر گریه کنی. همینجور الکی الکی مثلا!!!!!
( تازه بعد هزار بار گوش کردن, هنوز نمیدونی این آقاهه داره چی میخونه )

بعد از گریه نوشت  :
این احمق ها واقعا میخوان به سوریه حمله نظامی کنند یا قمپز در میکنند از خودشون؟!!!
خر تشریف دارن دیگه! عقل ندارن, فقط جفتک میندازن! البته باز خدا خر رو یه جوری خلق کرد که همینجور الکی هم جفتک نمیندازه ولی اینا نمیدونم چرا از خر هم ,خر تر تشریف دارند!
بیچاره خر که اسمش بد در رفته! والا!