دستم به نوشتن میره و نمیره! 
نوشتم و نوشتم و نوشتم و حذفشون کردم!
یه حرفایی هست که فقط باید تو آرشیو وبلاگت بمونه! 
فاتحه ای مهمان کنیم اونایی که محرم سالهای قبل رو درک کردند و امسال نیستند...

جمع همه جمع هست تو ژنو! خدا خودش بخیر بگذرونه!!!