داداش حسین قدیانی

فقط چند جمله که باید بخش ناچیزی از دینم رو به حسین قدیانی ادا کنم.من روزهایی با قطعه 26 اشنا شدم که بی تعارف داغون بودم به خاطر فتنه و نامردیها

حسین قدیانی از روزی شد داداش حسین که یه عده دیدند داره حرف دلشون رو میزنه .
حسین قدیانی روزی شد داداش حسین که یه عده فریاد ما بیشماریم سر داده بودند.
حسین قدیانی وقتی شد داداش حسین که حضور میلیونی ما رو گذاشتند به حساب ساندیس.
حسین قدیانی وقتی شد داداش حسین که متهممان کردند به آدمکشی با باتوم.
حسین قدیانی وقتی شد داداش حسین که عده ای کمر همت بسته بودند که آدرس غلط بدند تو تاریکی غیبت.
حسین قدیانی وقتی شد داداش حسین که بعضی از فرزندان شهدا ره گم کرده بودند.
حسین قدیانی وقتی شد داداش حسین که برخلاف عده ای سکوت نکرد و جانانه ایستاد پشت رهبری.
حسین قدیانی وقتی شد داداش حسین که عده ای دوپهلو حرف میزدند
حسین قدیانی وقتی شد داداش حسین که در یک جمله انسان را وادار به گریه میکرد و در جمله بعدی وادار به قهقهه
داداش حسین ایستاد و گفت: به شما میگیم غلط کردید بیشمارید.
داداش حسین ایستاد و گفت:  نی ساندیس حکومتی را فرو میکنیم در چشم دشمنان.
داداش حسین ایستاد و گفت: با باتوم میزنیم بر فرق سر دشمنان و فتنه گران.
داداش حسین ایستاد و گفت: تا وقتی ماه هست و ما ستاره ها گرد ماه, محال است ایران کوفه شود.
داداش حسین ایستاد و گفت: پسر بابااکبر شهیدم و با قلمی که جوهرش از خون بابا اکبرم هست مینویسم.
داداش حسین ایستاد و گفت:فصل الخطاب فقط رهبری

امروز عده ای فریاد وا اسفا سر داده اند که حسین قدیانی فلان و بهمان.
آقایون منتقد در ایام فتنه چه کردید؟؟؟کدامتان با قلمتان خار شدید در چشم دشمنان؟؟؟
کدامتان وقتی نه غزه نه لبنان سر داده شده بود هیهات من الذله سر دادید؟؟؟
کدامتان وقتی متهممان کردند به آدمکشی با باتوم صدایتان بلند شد؟؟؟
کدامتان تا قبل از فریاد این عمار وارد میدان شده بودید؟؟؟
کدامتان وقتی...

در خانه اگر کس است یک حرف بس است