در اوج پرواز , در آسمان خدا
ندا آمد
"که خوشا به حالت یا کریم "
ندا آمد" که سفری در راه است
مژده آن دل که زان آگاه است
یا کریم
قرعه به نام تو دیوانه زدند
جان از لب گیر , پرواز عشق آغاز کن
پرواز تا کربلا تا 6 گوشه عشق "
عقل و هوش همه از دست برفت
یاکریم امید این دارد که رخ یار را در واقعیت ببیند و دست و بال بر شش گوشه بیاساید
یا کریم پر پرواز به کربلا گشود
التماس دعا

  • سفرت بی خطر کربلایی.