م.ه(فرزند اکبر) آسوده باش.بابا اکبر خواب امام می بیند.

م.ه(فرزند اکبر) آسوده باش.هنوز طلبه سیرجانی هست تا زندان ها را پر کند.

م.ه(فرزند اکبر)آسوده باش.اینجا به نفع کسی باشد از مصلحت و امر رهبر دم می زند.

م.ه(فرزند اکبر) آسوده باش.اینجا عدالت گاهی خوابش می برد.

م.ه(فرزند اکبر)آسوده باش.برای رسیدگی به پرونده ات عمر نوح نیاز است که قسمت ما نمی شود.

م.ه(فرزند اکبر)آسوده باش.اینجا هنوز کسی هست به نان شب محتاج است ولی خاندان هاشمی رفسنجانی بهرمانی به اور دوز سفر دبی و لندن نزدیک شده است.

م.ه(فرزند اکبر)آسوده باش.هر غلطی دلت میخواهد انجام بده.اینجا هنوز کسی حق ندارد به آقازاده های فاسد و فتنه گر از گل نازک تر بگوید.

م.ه (فرزند اکبر)آسوده باش.اینجا هنوز کسانی هستند که نمی فهمند قانون اساسی ما وصیت نامه ی شهداست یعنی چه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!