روند نزولی قیمت سکه و طلا آن هم با این شدت بیش از پیش به من ثابت کرد احمدی نژاد در این چند سال پا روی دم چه کسانی گذاشته بود!!!!
دلم برایش میسوزد که قدر اعتماد من  و امثال من را فدای بهاری کرد که زود خزان شد!
 حباب اسفندیار بالاخره ترکید ولی بیچاره محمود که زندگی اش را روی حباب سرمایه گذاری کرد! هر چقدر با خودم کلنجار میروم نمیتوانم از احمدی نژاد متنفر باشم.برای رییس جمهوری که روزهای نه چندان دور محبوب ترین رییس دولت بود آرزوی موفقیت میکنم.
برای منتخب ملت جناب شیخ حسن روحانی هم با تمام تنفری که از اطرافیان و کمی هم خودش دارم آرزوی موفقیتی بیش از پیش میکنم.امیدوارم با کلید تدبیر و امید خوش بدرخشد! به هر حال ایشون رییس جمهور همه ایران است و کمک و آرزوی توفیق برایش وظیفه!
نمیتونم بیخیال این جمله بشم که: رژیم آخوندی که میگن همینه ها! ملت باز هم آخوند رو انتخاب کردند. جرات دارند اونهایی که حرف مفت میزدند بیان همینجا تا خودم دهنشون رو جر بدم

اگر مملکت زیادی گل و بلبل شد کمی شک کنیم به کانون های ثروت و قدرتی که این 8 سال تا توانستند سنگ انداختند زیر پای دولت!